Bestuurlijke zaken

Algemene gegevens:
Stichting Stadslandbouw Mooieweg, KvK-nummer 60896620, RSIN 854108798

Het bestuur bestaat uit 4 personen:
Tom de Koning : voorzitter
Gytha van der Veer : secretaris
Letty Groenen : penningmeester
Marcory van Dijk : algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid: er worden aan bestuursleden geen beloningen verstrekt.

Doelstelling stichting (uit de statuten):
Artikel 2 – Doel
1 De Stichting stelt zich ten doel gewassen te verbouwen. Daarbij heeft de Stichting een drietal oogmerken. Ten eerste, in het kader van het Gemeentelijk armoedebeleid, het bijdragen aan het aanbod van de Voedselbank. Ten tweede het bieden van werkgelegenheid voor mensen met enige beperking. Tot slot het bieden van werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

2. De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door het beheren en voeren van een eigen organisatievorm. Tevens door van daaruit nauw samen te werken met partnerorganisaties, zowel op het terrein van de gewassenteelt als met organisaties ijverend voor begeleid werkaanbod. Daarnaast voert de stichting stelselmatig overleg met haar financiers en ondersteuners, en publiceert zij haar resultaten. Dit mede ter verantwoording van het (doelmatige en vruchtbare) gebruik van de haar beschikbaar gestelde middelen.

3. De Stichting wordt geleid door een bestuur van minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) personen.
Ten minste zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester bezet.

4. De Stichting streeft nadrukkelijk en primair ideële doelen na. Zij stelt het maken van een financiële meeropbrengst niet voorop.
De opbrengst van de teelt van gewassen wordt verdeeld onder de deelnemers aan het project en de Voedselbank. Het bestuur stelt daartoe jaarlijks een verdeelsleutel op.

Zie verder ook:

Beleidsplan: beleidsplan 2018

Sociaal Jaarverslag: Sociaal Jaarverslag 2018

opbrengst Voedselbank : Opbrengst voor Voedselbank 2018

Financieel Jaarverslag :

Scroll to top