Beleidsplan

 

Beleidsplan 2018

Inleiding:

Op grond van de onderstaande doelstelling van de stichting formuleert het bestuur jaarlijks een beleidsplan. De nadere uitwerking en uitvoering van het beleidsplan wordt toegewezen aan bestuursleden en werkgroepen binnen de stichting.

Doelstelling zoals verwoord in de statuten:

Doel en vermogen

2.1 De stichting heeft ten doel:

(a) het verbouwen van gewassen vanuit drie uitgangspunten:

(1) het bijdragen aan het aanbod van de Voedselbank in het kader van het Gemeentelijk armoedebeleid;

(2) het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een beperking;

(3) het bieden van werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en voeren van een eigen organisatievorm. Van hieruit wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties, zowel op het terrein van de gewassenteelt als met organisaties ijverend voor begeleid werkaanbod. Daarnaast voert de stichting stelselmatig overleg met haar financiers en ondersteuners en publiceert zij haar resultaten. Dit mede ter verantwoording van het (doelmatige en vruchtbare) gebruik van de haar beschikbare middelen

2.3 vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal;
 2. subsidies en donaties:
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Beleidsplan:

 • a.v. 2.1.a.1 Bij de planning en uitvoering van de gewassenteelt worden de aanbevelingen van de evaluatie van najaar 2017 meegenomen en uitgewerkt door de stuurgroep. De stuurgroep doet enige keren per jaar verslag aan de vrijwilligersgroep.
 • a.v. 2.1.a.2 en 3 Het bestuur zoekt samen met de Zorgtuin naar wegen om dit concreet inhoud te geven. Zij ziet daarvoor de gemeentelijke wijkteams als eerste aanspreekpunt. De activiteiten worden door een afvaardiging van het bestuur uitgevoerd. Rapportage in eerste instantie naar het bestuur.
 • a.v. 2.1.b Als activiteiten voor dit jaar heeft het bestuur een drietal speerpunten:
  • Afronding en verdere uitwerking van Project Entree, met name van het Stadsoase- en het Permacultuur-gedeelte. Uitvoering ligt bij de stuurgroep en de werkgroep Permacultuur.
  • Contacten met de buurt onderhouden door deel te nemen aan wijkactiviteiten, activiteiten rond Stadslandbouw in Arnhem, regelmatig verslag te doen van de activiteiten in diverse media. Uitvoering door de werkgroep Communicatie
  • Stimuleren van stages, werkbezoeken en activiteiten van derden op het terrein. Uitvoering bij het bestuur.
 • a.v. 2.3
  • Het doel is het stichtingskapitaal zodanig veilig te stellen dat er voldoende gelden gereserveerd blijven voor het beëindigen van het project (opleveren grond) en een startkapitaal voor een andere locatie. Uitvoering door de penningmeester.
  • Subsidies en/of financiële ondersteuningen langdurig vast te leggen. Uitvoering door het bestuur.
  • Dit jaar te komen tot een donatiestelsel, uitvoering door het bestuur.
  • Verkoop op zelf-pluk-en-oogst-dagen verder uit te werken en een vaste plaats in het jaar te geven. Uitvoering door de stuurgroep en de werkgroep Communicatie.
  • Aanvragen ANBI-status, uitvoering bestuur
Scroll to top